Gegevensverwerking en verantwoordelijkheid

Onder ‘verwerking’ verstaan wij elke handeling die plaatsvindt met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, opslaan, bewaren, raadplegen, gebruiken, mededelen via verspreiding, wissen, archiveren of vernietigen van deze gegevens.

Heights of Kortrijk, gevestigd op Doorniksewijk 20 bus 5, 8500 Kortrijk, België, met BTW-nummer BE0739 789 009, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor vragen omtrent dit onderwerp kunt u contact met ons opnemen via briefwisseling op het genoemde adres of elektronisch via: hello[at]heightsofkortrijk.be.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Onder ‘persoonsgegevens’ wordt alle informatie verstaan betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

De persoonsgegevens die wij verwerken, zijn de gegevens die u ons meedeelt, zoals gebruikersgegevens (bv.: naam, voornaam, geslacht, taal, adres, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd, bankrekeningnummer en vergelijkbare gegevens, kopie van uw identiteitskaart, hobby), technische gegevens die verband houden met uw diensten (bv. aankoopgeschiedenis, gebruikspatronen), en gegevens die wij ontvangen wanneer u gebruik maakt van onze diensten (bv. feedback, enquêtereacties).

Wij verwerken geen zogeheten ‘gevoelige’ gegevens zoals gegevens die betrekking hebben op uw ras of etnische afkomst, uw politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, uw leven en/of uw seksuele geaardheid en uw gezondheid.

Voor welke doeleinden en op welke basis gebruiken wij de gegevens die u ons meedeelt?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons meedeelt voor diverse doeleinden zoals:

 • Binnen het kader van het beheer van onze contractuele relatie en de diensten die daaruit voortvloeien (bv. communicatie met betrekking tot uw aankopen en klantenservice).
 • Voor de doeleinden waarvoor u ons uw toestemming hebt gegeven (bv. gebruik van uw e-mailadres voor het ontvangen van nieuwsbrieven).
 • Het uitvoeren van statistische analyses (bv. gebruik van anonieme gegevens om onze diensten te verbeteren).
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen of regelgeving waaraan we onderworpen zijn.
 • Wanneer wij een rechtmatig belang hebben bij de verwerking ervan, onder meer binnen het kader van marketingactiviteiten, er tegelijkertijd over wakend dat we het evenwicht bewaren tussen dit belang en de naleving van de persoonlijke levenssfeer.

Wij maken de gegevens niet over aan derden, tenzij:

 • Aan leveranciers of dienstverleners die nodig zijn voor de uitvoering van onze diensten.
 • Wanneer we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.
 • Middels uw voorafgaande toestemming.

Indien de verwerking van de gegevens impliceert dat de gegevens overgedragen worden buiten de Europese Unie, zullen wij erover waken uw gegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende Europese wetgeving ter zake.

Hoe beschermen wij uw gegevens en hoelang bewaren wij ze?

Wij treffen alle vereiste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Uw gegevens worden zolang bewaard als nodig voor de verwerking waarvoor ze werden verzameld.

Dit varieert naargelang van het einddoel, bijvoorbeeld:

 • 7 jaar voor documenten opgesteld in een boekhoudkundig/fiscaal kader
 • 8 jaar na het einde van de contractuele relatie voor bewijzen die bewaard worden in het kader van geschillendossiers
 • 8 jaar na de uitvoering van een commerciële actie die zonder gevolg is gebleven

Soms kan de termijn langer zijn, onder meer om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of in geval van een geschil. Op het einde van de bewaarperiode worden de persoonsgegevens anoniem gemaakt, gewist of onbruikbaar gemaakt.

Welke rechten hebt u?

Voor de persoonsgegevens die wij verzamelen/die u ons meedeelt, gelden de volgende rechten:

 • Recht op toegang tot en overdraagbaarheid van uw gegevens: U hebt recht op toegang tot uw eigen persoonsgegevens. U hebt het recht om de bevestiging te krijgen dat uw gegevens wel of niet verwerkt worden, alsook om geïnformeerd te worden over de doeleinden waarvoor we ze verwerken, het type van verwerkte gegevens, de personen aan wie de gegevens worden meegedeeld en de bewaartermijn van deze gegevens. U hebt ook het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die u ons meedeelde en om die gegevens over te maken of door ons te laten overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op rechtzetting/schrapping – recht om vergeten te worden. U hebt het recht om de rechtzetting te vragen van uw eigen persoonsgegevens wanneer u vaststelt dat deze niet correct of niet volledig zijn. U hebt ook het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. Indien u uw goedkeuring gaf voor de verwerking van uw gegevens, hebt u op ieder ogenblik de mogelijkheid om deze goedkeuring in te trekken.
 • Recht op verzet tegen het gebruik van de gegevens voor marketingdoeleinden. U hebt het recht om u, zonder enige verantwoording, te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor doeleinden van direct marketing of prospectie.
 • Recht op beperking van de verwerking. U hebt het recht de beperking van de verwerking van uw gegevens te verkrijgen als u de juistheid van de gegevens betwist, als u zich verzet tegen het wissen van de gegevens en in de plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan, of als wij de gegevens niet meer nodig hebben voor verwerking maar u ze nog nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. U kunt desgewenst altijd een bezwaar omtrent de verwerking van uw gegevens indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer) op het onderstaande adres: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 in 1000 Brussel – commission@privacycommission.be

De eerste 4 rechten kunnen uitgeoefend worden door met ons contact op te nemen op de adressen vermeld in de rubriek ‘Gegevensverwerking en verantwoordelijkheid’.

Gegevens van onze Data Protection Officer

Om te garanderen dat onze verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende reglementering, hebben wij een Data Protection Officer aangesteld. U kunt deze bereiken via hello[at]heightsofkortrijk.be.